ETISK KOD

Bild från FAAC:s huvudkontor i Italien.

Inledning

1. Vårt uppdrag

FAAC S.p.A. (fortsättningsvis även ”FAAC” eller ”Företaget”) och dess dotterbolag (fortsättningsvis gemensamt nämnda “FAAC Group”) är företag som är verksamma inom området Styrautomatik för fordons- och personingångar som används i hemmet, i kommersiella miljöer eller i industrier.

Företaget är djupt rotat och involverat på hemmaplan men tack vare en 50-årig utveckling och åtskilliga företagsförvärv utgör företaget även en internationell aktör som kan erbjuda tjänster för alla typer av projekt, enligt tidsplan och med utmärkta metoder.

Produkter från FAAC Group framställs med största noggrannhet och med de bästa råmaterialen och certifieras därmed som produkter av hög kvalitet, även i enlighet med gällande föreskrifter.

Företaget tillämpar de senaste, mest avancerade produktionsprocesserna vilket ger en hög kvalitetsnivå under alla produktens tillverkningsfaser.

FAAC Groups uppdrag är att leverera högkvalitativa automatiker och kontrollsystem för fordons- och personingångar och att eftersträva hög kundnöjdhet genom att garantera produkter och tjänster kunden kan lita på och genom att noggrant följa alla säkerhetsföreskrifter. För att nå detta mål drar vi nytta av den professionella inställningen och passionen hos alla de personer som varje dag medverkar till att göra FAAC Group till en unik aktör i sin bransch: aktieägare, anställda, samarbetspartners, leverantörer och kunder.

2. Etisk vision

FAAC Group är en del av marknaden, känner sig manad att möta den och tror bestämt på marknadens förmåga att skapa effektivitet, ekonomisk tillväxt och rikedom. Att vi accepterar marknadens regler och utmaningar betyder dock inte att vi förhåller oss enbart till dem. Marknaden är visserligen en grundläggande faktor, men den är inte den enda faktor ett företag av idag måste bemöta.

Att uppskatta de förväntningar som ställs av alla aktörer med en direkt eller indirekt förbindelse med företaget är något som är kopplat till etik, ett värde som i sin mest genuina form får mening först i förhållande med andra. Till etiken hör rättighet och värdighet, i ett sammanhang där referensvärden är klara och tydliga.

FAAC S.p.A.:s styrelse har antagit denna Etiska Kod för att på ett tydligt sätt fastställa vilka värden FAAC Group vidkänner, accepterar, delar och anser vara av grundläggande betydelse för att garantera Företagets effektivitet, tillförlitlighet och goda rykte.

FAAC Group kontrollerar att den Etiska Koden följs med hjälp av lämpliga verktyg för information, förebyggande och kontroll och genom att garantera öppenhet. När det föreligger behov ingriper Företaget med korrigerande åtgärder. Den Etiska Koden utgör en del av Företaget FAAC S.p.A.:s organisations-, styr- och kontrollmodell i enlighet med dekret 231/2001 i italiensk lagstiftning. Koden finns publicerad på alla webbsidor tillhörande gruppens företag.

3. Personvärde

Personvärde är en grundläggande princip som styr FAAC Groups agerande. FAAC Group använder sig av lyhördhet och dialog som verktyg för en kontinuerlig förbättring. Detta gäller både när man tar fram lösningsförslag till kunderna och för att uppskatta medarbetarnas professionalitet och kompetens.

4. Mänskliga rättigheter

I sitt arbete upprätthåller och respekterar FAAC Group de mänskliga rättigheterna och främjar implementering inom det område företaget har möjlighet att påverka. FAAC Group åtar sig att inte delta i att kränka några mänskliga rättigheter, inte heller indirekt.

5. Att följa lagar

FAAC Group har som grundläggande princip att respektera gällande lagar och föreskrifter i alla de länder där företagen är verksamma. Anställda, samarbetspartners, leverantörer, kunder och alla andra som har något samband med FAAC Group åtar sig att respektera denna princip. FAAC Group kommer inte att inleda eller fullfölja något samarbete med en aktör som inte avser följa denna princip.

6. Korrekthet och öppenhet

Alla moment och transaktioner registreras och auktoriseras korrekt och är verifierbara, legala, överensstämmande och lämpliga i enlighet med gällande normer och interna procedurer. Allt korrupt beteende och alla hemliga samförstånd är utan undantag förbjudna.

7. Jämlikhet

FAAC Group åtar sig att aldrig diskriminera någon på grund av dennes kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion, politisk tillhörighet, fackföreningstillhörighet, språk eller hälsostatus.

8. Säkerhets- och hälsoskydd

FAAC Group lägger stor vikt vid sina medarbetares hälsa och garanterar säkra och hälsosamma arbetsplatser i enlighet med gällande lagstiftning.

9. Hållbar utveckling

FAAC Group anpassar sin tillväxtstrategi till principen om hållbar utveckling. FAAC Group värnar om miljön som tillgång och leder företaget på ett sätt som garanterar kompatibilitet mellan ekonomiska initiativ och miljöskydd, och uppmuntrar utveckling av teknologi som skyddar miljön. FAAC Group avvisar förhållningssätt som inte följer de ovan stadfästa allmänna etiska principerna.

Uppförandekoder

10. Förbindelser med institutioner, föreningar, lokala samfund

FAAC Group främjar en kontinuerlig dialog med institutioner och organiserade föreningar på alla platser där företaget är verksamt, och skapar relationer med sådana aktörer i enlighet med principerna för öppenhet, korrekthet och rättvisa samarbete.

11. Kundrelationer

Kundrelationerna regleras av principerna om att följa lagen, korrekthet, öppenhet och professionalitet. FAAC Group eftersträvar maximal kundnöjdhet genom att leverera högkvalitativa produkter i enlighet med konkurrensskyddslagen. All information som går ut till konsumenterna är tillräckligt komplett, noggrann, sanningsenlig och lämplig för att garantera ett medvetet och påläst val.

12. Förbindelser med leverantörer och externa samarbetspartners

Alla förbindelser med leverantörer och externa samarbetspartners (inklusive konsulenter och återförsäljare) ska vara formellt utformade och lämpligt dokumenterade. FAAC Group väljer sina leverantörer och samarbetspartners baserat på de levererade godsens och/eller tjänsternas kvalitet, korrekthet, opartiskhet och i enlighet med konkurrensskyddslagen. Priserna på levererade gods och tjänster är rättvisa och kontraktsenliga.

FAAC Group inleder och fullföljer kommersiella samarbete endast med leverantörer och externa samarbetspartners som åtar sig att:

 • följa principerna i den Etiska Koden
 • respektera villkoren i kontraktet
 • uppfylla de krav FAAC Group och dess kunder ställer i fråga om kvalitet, kostnad och leveranstid
 • skydda de mänskliga rättigheterna

13. Personalrelationer

FAAC Groups främsta tillgång är personalen vars kompetens, strävan och professionalitet FAAC Group uppskattar.

Ingen form av regelvidrigt, påtvingat eller utnyttjande arbete tolereras. Alla former av diskriminering och utnyttjande är förbjudna: alla beslut gällande personalfrågor tas baserat på förtjänster och kompetens, utan att gynna eventuella rekommenderade kandidater.

FAAC Group garanterar arbetarnas föreningsfrihet och erkänner rätten till kollektivavtal.

14. Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

FAAC Group åtar sig att sprida och befästa ett säkerhetstänkande och att främja riskmedvetenhet, kunskap om gällande föreskrifter och ansvarsfullt uppförande hos alla sina samarbetspartners. FAAC Group garanterar att gällande föreskrifter om säkerhet och hälsa på arbetsplatsen följs och åtar sig att förbereda organisationen och ordna de medel som krävs, inklusive informations- och utbildningstillfällen, för att övervaka, styra och förebygga risker kopplade till arbetet.

15. Skydd av personuppgifter

FAAC Group hanterar alla personuppgifter och annan känslig information på lagenligt och korrekt sätt, garanterar de berörda personernas rättigheter och hindrar obehöriga från åtkomst till sådana uppgifter.

16. Förbindelser med offentlig förvaltning

Förbindelser med offentlig förvaltning, inklusive offentliga tillsynsmyndigheter, får endast förekomma för de delar av företagets verksamhet som fått sådana uppdrag. Sådana förbindelser är helt öppna, korrekta, kompletta och spårbara.

FAAC Group åtar sig att:

 • inte ta emot otillåtna subventioner, bidrag eller finansieringar som beviljats eller delats ut av offentlig förvaltning efter att ha använt/visat upp falska eller bedrägliga dokument eller genom att utelämna information
 • inte använda subventioner, bidrag eller offentliga finansieringar för andra ändamål än de de beviljats för
 • inte med knep eller bedrägerier som kan skada offentlig förvaltning otillbörligen införskaffa någon annan typ av förtjänst
 • inte hålla kontakt med personer som kallats att vittna i straffrättsligt förfarande som involverar företaget.

17. Gåvor, gratisexemplar och andra förtjänster

Gåvor, gratisexemplar och andra förtjänster, även sådana som endast utlovats, till kunder, förvaltare, kontrollanter, samarbetspartners, leverantörer, tjänstemän eller anställda inom offentlig förvaltning är tillåtna endast om de godkänts och dokumenterats, har ett lågt finansiellt värde och inte kan komma att tolkas som avsedda att skaffa sig någon form av fördel på olämpligt sätt. Sådana gåvor får aldrig på något sätt vara avsedda att påverka eller kompensera en handling från mottagarens myndighet.

Alla FAAC Groups tjänstemän, kontrollanter, anställda eller samarbetspartner måste neka gåvor eller presenter som inte faller inom normal hövlighetspraxis, och neka att acceptera, för sig själv eller andra, andra erbjudanden om fördelar eller förtjänster som är avsedda att påverka ett oberoende omdöme. En tjänsteman, kontrollant, anställd eller samarbetspartner som i samband med ett arbete som utförts för FAAC Group tar emot en gåva eller en annan typ av förtjänst, även om det sker i det egna hemmet, ska vidta alla lämpliga åtgärder för att neka en sådan gåva eller förtjänst och omedelbart informera sin närmaste överordnade eller representant för en bedömning av situationen.

Tillämpning av koden

18. Tillämpning och spridning

FAAC S.p.A.:s styrelse ansvarar för tillämpning och justering av den Etiska Koden. Koden delas med alla anställda och alla aktörer FAAC Group samarbetar med, även genom att den publiceras på webbsidor tillhörande gruppens företag.

19. Tillämpningsområde

Kodens principer gäller alla som arbetar med FAAC Group: tjänstemän, kontrollanter, management, anställda, samarbetspartners, leverantörer och kunder.

20. Tillsyn

FAAC SpA:s tillsynsenhet som är upprättad i enlighet med dekret 231/01 i italiensk lagstiftning har till uppgift att främja och kontrollera att innehållet i den Etiska Koden följs. Tillsynsenheten har, även genom de ärenden som utförs av FAAC S.p.A.:s Internal Auditing, särskilt till uppgift att:

 • främja införandet av procedurer för tillämpning av koden
 • föreslå eventuella uppdateringar av koden
 • undersöka sakförhållandena när det inkommer uppgifter om att koden överträtts och informera företagsledningen om resultaten av sådana kontroller så att lämpliga åtgärder kan vidtas.

21. Överträdelser

Att följa den Etiska Koden ingår i de avtalsenliga villkoren för alla som arbetar med FAAC Group.

Om man upptäcker en överträdelse av reglerna i den Etiska Koden kommer FAAC Group att vidta disciplinära åtgärder som fastställs i tillämpligt kollektivavtal i det fall det är en anställd som är ansvarig för överträdelsen. Om det däremot är en extern aktör som ansvarar för överträdelsen kommer man att vidta nödvändiga och/eller lämpliga åtgärder för att förhindra att den aktuella överträdelsen upprepas.

De vidtagna åtgärderna kan sträcka sig så långt som att säga upp en anställd eller bryta affärsrelationen med en leverantör/samarbetspartner, och ställa skadeståndskrav.

Förmenta överträdelser av den Etiska Koden ska sändas in i skriftlig form till Tillsynsenheten, på adressen

Organismo di Vigilanza D.Lgs. 231
FAAC S.p.A. Soc. Unipersonale
Via Calari, 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
or via email to: odv231@FAACgroup.com.

Stäng