INTEGRITETSPOLICY FÖR WWW.FAACGROUP.COM

Denna applikation samlar in vissa personuppgifter från användarna.

Ägare och personuppgiftsansvarig

FAAC S.p.A. Soc. Unipersonale, Via Calari, 10, 40069 Zola Predosa – (BO) Italien.

Dataskyddsombud

Andrea Lanzoni, presso FAAC S.p.A. Soc. Unipersonale, Via Calari, 10 40069 Zola Predosa – (BO) Italien. E-postadress: dpo@faacgroup.com

Ägarens e-postadress: privacy@faacgroup.com

Uppgifter som samlas in

Denna applikation samlar bland annat in följande personuppgifter, själv eller genom tredje part: telefonnummer, för- och efternamn, momsregistreringsnummer, företagsnamn, yrke, adress, faxnummer, land, delstat, provins, e-postadress, postnummer, användaruppgifter, cookies.

Närmare information om de personuppgifter som samlas in finns i respektive avsnitt i denna integritetspolicy eller i speciella förklarande texter som visas innan uppgifterna samlas in.

Personuppgifterna kan lämnas av användaren eller, när det gäller användaruppgifter, samlas in automatiskt när denna applikation används. Om inget annat anges är alla uppgifter som begärs av denna applikation obligatoriska och om de inte uppges kan det hända att applikationen inte kan tillhandahålla sina tjänster. Om applikationen uttryckligen anger att vissa uppgifter inte är obligatoriska står det användaren fritt att inte uppge dessa uppgifter utan att detta påverkar tjänstens tillgänglighet eller funktion.

En användare som är osäker på vilka personuppgifter som är obligatoriska får gärna fråga ägaren om detta.

Alla cookies – eller andra spårningsverktyg – från applikationen eller ägarna till tredjepartstjänster som denna applikation använder används för att tillhandahålla de tjänster som användaren efterfrågar samt för alla de andra syften som beskrivs i detta dokument och, i förekommande fall, i cookiepolicyn.

Användaren är ansvarig för alla tredjepartspersonuppgifter som inhämtas, publiceras eller delas genom denna applikation och bekräftar att han/hon har tredje parts samtycke att tillhandahålla ägaren dessa uppgifter.

Behandlingssätt och ort där uppgifterna behandlas

Metoder för behandling

Ägaren vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörigt tillträde, utlämnande, ändring eller otillåten förstöring av uppgifterna.

Databehandlingen sker på datorer och/eller dataverktyg med hjälp av organisatoriska procedurer och metoder och enbart för de angivna syftena. Uppgifterna är tillgängliga för ägaren och i vissa fall för vissa ansvariga personer som arbetar med driften av applikationen (administration, försäljning, marknadsföring, juridik, systemadministration) eller externa parter (exempelvis tredje parter som tillhandahåller tekniska tjänster, e-postdistributörer, webbhotell, IT-företag, kommunikationsbyråer) som, vid behov, har utsetts till personuppgiftsbehandlare av ägaren. Den uppdaterade listan över dessa parter kan rekvireras från ägaren.

Rättslig grund för behandlingen

Ägaren kan behandla personuppgifter rörande användare om något av följande är tillämpligt:

 • Användarna har lämnat sitt samtycke för ett eller flera specifika syften. Anmärkning: I vissa länder kan ägaren ha rätt att behandla personuppgifter till dess att användaren invänder mot denna behandling (”opt-out”) utan att behöva stödja sig på samtycke eller någon annan av följande rättsliga grunder. Detta gäller dock inte om EU:s dataskyddslagstiftning gäller för behandlingen av personuppgifterna.
 • Uppgifterna är nödvändiga för att fullgöra ett avtal med användaren och/eller för att fullgöra skyldigheter innan ett sådant avtal ingås.
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar ägaren.
 • Behandlingen har samband med en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i ägarens myndighetsutövning.
 • Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör ägarens eller en tredje parts berättigade intresse.

Oavsett grund för behandlingen hjälper ägaren gärna till med att klargöra den rättsliga grund som gäller för behandlingen, i synnerhet om angivandet av personuppgifter är ett krav enligt lag eller avtal eller nödvändigt för ingå ett avtal.

Ort

Uppgifterna behandlas på ägarens kontor och på alla de andra orter där de parter som är involverade i behandlingen ligger.

Beroende på var användaren befinner sig kan överföring av uppgifter innebära överföring av användarens uppgifter till ett annat land än användarens eget. För mer information om behandlingsorten för sådana överförda uppgifter, se avsnittet med detaljerad information om behandlingen av personuppgifter.

Användare har även rätt att få information om den rättsliga grunden för dataöverföring till ett land utanför Europeiska unionen eller till en internationell organisation för vilken offentlig internationell rätt gäller eller som har bildats av två eller fler länder, exempelvis FN, och om säkerhetsåtgärder som ägaren har vidtagit för att skydda deras uppgifter.

Om en sådan överföring görs, kan användarna få mer information genom att läsa relevanta avsnitt i detta dokument eller fråga ägaren – se kontaktuppgifterna.

Lagringstid

Personuppgifter ska behandlas och lagras så länge det behövs för att uppfylla det syfte som de har samlats in för.

Därför

 • ska personuppgifter som har samlats in för syften i samband med fullgörandet av ett avtal mellan ägaren och användaren lagras till dess att avtalet har fullgjorts i sin helhet.
 • ska personuppgifter som har samlats in för ägarens berättigade intressen lagras så länge detta behövs för att uppfylla detta syfte. Användare kan få detaljerad information om ägarens berättigade intressen i de relevanta avsnitten i detta dokument eller genom att kontakta ägaren.

Ägaren kan få tillstånd att lagra personuppgifter under en längre tid om användaren har gett sitt samtycke till denna behandling och detta samtycke inte har återtagits. Ägaren kan även vara skyldig att lagra personuppgifter under en längre tid om det behövs för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller på order av en myndighet.

När lagringstiden har utlöpt ska personuppgifterna raderas. Därför kan rätten till tillgång, radering, rättelse och dataportabilitet inte hävdas efter utgången av lagringstiden.

Syfte med behandlingen

Uppgifterna om användaren samlas in för att ägaren ska kunna tillhandahålla sina tjänster samt för följande syften: kontakt med användaren, visning av innehåll från externa plattformar, interaktion med datainsamlingsplattformar och andra tredje parter, trafikoptimering och distribution, webbhotellfunktioner och backendinfrastruktur samt analys.

Detaljerad information om dessa behandlingssyften och om de specifika personuppgifter som används för varje syfte finns under respektive avsnitt i detta dokument.

Detaljerad information om behandling av personuppgifter

Personuppgifter samlas in för följande syften och genom användning av följande tjänster.

 • Analys
 • Kontakt med användaren
 • Visning av innehåll från externa plattformar
 • Webbhotellfunktioner och backendinfrastruktur
 • Interaktion med datainsamlingsplattformar och andra tredje parter
 • Trafikoptimering och distribution

Användarnas rättigheter

Användare har vissa rättigheter till de uppgifter som behandlas av ägaren. I synnerhet har användarna rätten att göra följande:

 • Återta sitt samtycke när som helst. Användarna har rätt att återta det samtycke de tidigare har gett till behandlingen av sina personuppgifter.
 • Göra invändningar mot behandlingen av sina uppgifter. Användarna har rätt att göra invändningar mot behandlingen av sina uppgifter om behandlingen görs på någon annan rättslig grund än samtycke. Mer information finns i det relevanta avsnittet nedan.
 • Få tillgång till sina uppgifter. Användarna har rätt att få information om de uppgifter som behandlas av ägaren, få information om vissa aspekter av behandlingen och få en kopia av de uppgifter som behandlas.
 • Kontrollera och begära rättelse. Användarna har rätt att kontrollera att deras uppgifter är korrekta och begära att de uppdateras eller rättas.
 • Begränsa behandlingen av sina uppgifter. Användarna har rätt att under vissa omständigheter begränsa behandlingen av sina uppgifter. I detta fall kommer ägaren inte att behandla deras uppgifter för andra syften än att lagra dem.
 • Få sina uppgifter raderade eller borttagna på annat sätt. Användarna har rätt att under vissa omständigheter kräva att ägaren raderar deras uppgifter.
 • Få ut sina uppgifter och få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Användarna har rätt att få ut sina uppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och, om det är tekniskt möjligt, få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder. Denna bestämmelse gäller om uppgifterna behandlats automatiserat och om behandlingen baseras på användarens samtycke, ett avtal där användaren är part eller skyldigheter som föregår ett sådant avtal.
 • Inge ett klagomål. Användarna har rätt att inge ett klagomål till sin egen behöriga dataskyddsmyndighet.

Information om rätten att göra invändningar mot behandlingen

När personuppgifter behandlas för ett allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning som utförs av ägaren eller i ägarens berättigade intresse får användarna göra invändningar mot denna behandling genom att ange den grund som gäller för deras speciella situation som motivering för invändningarna.

Om användarens personuppgifter behandlas för direktmarknadsföringssyften kan han/hon dock göra invändningar mot denna behandling när som helst utan att motivera invändningen. För att få veta om ägaren behandlar personuppgifter för direktmarknadsföringssyften, se relevanta avsnitt av detta dokument.

Hur dessa rättigheter utövas

Begäranden att utöva användarens rättigheter skickas till ägaren, till de adresser som anges under kontaktuppgifter i detta dokument. Det är kostnadsfritt och ägaren kommer att behandla dem så snart som möjligt, dock senast inom en månad.

Cookiepolicy

Denna applikation använder cookies. För mer information och detaljerat cookiemeddelande, se Cookiepolicyn.

Mer information om datainsamling och -behandling

Rättsliga åtgärder

Användarens personuppgifter får användas av ägaren för att vidta rättsliga åtgärder i domstol eller under förberedelser av eventuella rättsliga åtgärder med anledning av olämplig användning av denna applikation eller näraliggande tjänster.

Användaren bekräftar att han/hon är medveten om att ägaren på begäran av en myndighet kan tvingas avslöja personuppgifter.

Ytterligare information om användarens personuppgifter

Förutom informationen i denna integritetspolicy kan denna applikation, beroende på sammanhanget, på begäran ge användaren ytterligare information om speciella tjänster eller om insamling och behandling av personuppgifter.

Systemloggar och underhåll

För drift- och underhållssyften kan denna applikation och olika tredjepartstjänster samla in filer som lagrar interaktionen med applikationen (systemloggar) använda andra personuppgifter (exempelvis IP-adressen).

Information som inte ges i denna policy

Användaren kan när som helst be ägaren om ytterligare information om insamling eller behandling av personuppgifter. Se kontaktuppgifterna i början av detta dokument.

Hur ”spåra inte”-önskemål hanteras

Denna applikation stödjer inte ”spåra inte”-begäranden. För att få information om ifall de tredjepartstjänster som används tillåter ”spåra inte”-önskemål, läs deras integritetspolicyer.

Ändringar i integritetspolicyn

Ägaren förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy genom att meddela sina användare på denna sida och möjligtvis i applikationen och/eller – om detta är tekniskt eller juridiskt möjligt – skicka användarna ett meddelande till de kontaktuppgifter som ägaren har tillgång till. Det rekommenderas att titta på denna sida ofta och då titta på det datum för senaste ändring som anges längst ner.

Om ändringarna skulle påverka behandlingsaktiviteter som utförs på basis av användarens samtycke, ska ägaren, om nödvändigt, inhämta nytt samtycke från användaren.

Definitioner och lagrumshänvisning

Senaste uppdatering: 28 maj 2019

iubenda äger detta innehåll och samlar bara in absolut nödvändiga personliga data för att innehållet ska kunna tillhandahållas.

Stäng