Stäng

INTEGRITETSPOLICY FÖR WWW.FAACGROUP.COM

Denna applikation samlar in vissa personuppgifter från användarna.

Ägare och personuppgiftsansvarig

FAAC S.p.A. Soc. Unipersonale, Via Calari, 10 40069 Zola Predosa - (BO) Italia.

Dataskyddsombud

Andrea Lanzoni, presso FAAC S.p.A. Soc. Unipersonale, Via Calari, 10 40069 Zola Predosa - (BO) Italia. E-post: dpo@faacgroup.com

Det detaljerade innehållet i denna integritetspolicy gäller även användningen av FAAC SpA:s APP:er: "SimplyConnect", "J-Pass", enligt vad som anges i villkoren och i de enskilda APP:ernas integritetspolicy. Databehandlingen är begränsad till de uppgifter som är nödvändiga för användarregistrering och deras funktion. E-postadress för kontakt med ägaren: privacy@hubparking.com

Uppgifter som samlas in

Bland de typer av personuppgifter som denna applikation samlar in, själv eller via tredje part, finns: telefonnummer, förnamn, efternamn, momsnummer, företagsnamn, yrke, adress, faxnummer, land, stat, provins, e-postadress, postnummer, användardata, spårare. Fullständig information om varje typ av insamlade personuppgifter finns i de särskilda avsnitten i denna integritetspolicy eller i specifika förklaringstexter som visas före datainsamlingen. Personuppgifter kan lämnas frivilligt av användaren eller, när det gäller användardata, samlas in automatiskt vid användning av denna applikation.

Om inget annat anges är alla uppgifter som begärs av denna applikation obligatoriska och om dessa uppgifter inte lämnas kan det göra det omöjligt för denna applikation att tillhandahålla sina tjänster. I de fall där denna applikation uttryckligen anger att vissa uppgifter inte är obligatoriska kan användaren fritt välja att inte lämna dessa uppgifter utan att det får konsekvenser för tjänstens tillgänglighet eller funktion. Användare som är osäkra på vilka personuppgifter som är obligatoriska är välkomna att kontakta ägaren. All användning av cookies – eller andra spårningsverktyg – av denna applikation eller av ägare av tredjepartstjänster som används av denna applikation tjänar syftet att tillhandahålla den tjänst som användaren behöver, utöver alla andra syften som beskrivs i detta dokument och i informationen om cookies, om den finns tillgänglig. Användaren är ansvarig för alla personuppgifter från tredje part som erhålls, publiceras eller delas via denna applikation och bekräftar att denna har tredje partens samtycke till att lämna uppgifterna till ägaren.

Behandlingssätt och plats för behandling av uppgifterna

Metoder för behandling

Ägaren vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, avslöjande, ändring eller obehörig förstörelse av uppgifterna.

Databehandlingen utförs med hjälp av datorer och/eller IT-verktyg, enligt organisatoriska förfaranden och metoder som är strikt relaterade till de angivna ändamålen. Förutom ägaren kan uppgifterna i vissa fall vara tillgängliga för vissa typer av ansvariga personer som är involverade i driften av denna applikation (administration, försäljning, marknadsföring, juridik, systemadministration) eller externa parter (t.ex. tredjepartsleverantörer av tekniska tjänster, brevbärare, webbhotell, IT-företag, kommunikationsbyråer) som vid behov utses till personuppgiftsbiträden av ägaren. En uppdaterad förteckning över dessa parter kan när som helst begäras från ägaren.

Rättslig grund för behandlingen

Ägaren får behandla personuppgifter från användare om något av följande gäller:

 • Användarna har gett sitt samtycke för ett eller flera specifika ändamål. Observera: Enligt vissa lagar kan ägaren tillåtas behandla personuppgifter tills användaren motsätter sig sådan behandling (”opt-out”), utan att behöva förlita sig på samtycke eller någon annan av följande rättsliga grunder. Detta gäller dock inte när behandlingen av personuppgifter omfattas av europeisk dataskyddslagstiftning.
 • Tillhandahållandet av uppgifter är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med användaren och/eller för eventuella förpliktelser före avtalstillfället.
 • Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som ägaren omfattas av.
 • Behandlingen är relaterad till en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller i utövandet av en officiell myndighet som ägaren har.
 • Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ägarens eller en tredje parts legitima intressen. Ägaren hjälper gärna till att klargöra den specifika rättsliga grunden som gäller för behandlingen, och i synnerhet om tillhandahållandet av personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav, eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal.

Ort

Uppgifterna behandlas på ägarens kontor och på alla andra platser där de parter som är involverade i behandlingen är belägna.

Beroende på var användaren befinner sig kan dataöverföringar innebära att användarens uppgifter överförs till ett annat land än det egna. För att få reda på mer om platsen för behandling av sådana överförda uppgifter kan användaren kontrollera avsnittet som innehåller information om behandlingen av personuppgifter. Användarna har också rätt att få information om den rättsliga grunden för dataöverföringar till ett land utanför europeiska unionen eller till en internationell organisation som regleras av internationell offentlig rätt eller som inrättats av två eller flera länder, t.ex. FN, och om de säkerhetsåtgärder som ägaren vidtar för att skydda deras uppgifter.

Om en sådan överföring äger rum kan användarna få mer information genom att kontrollera de relevanta avsnitten i detta dokument eller fråga ägaren med hjälp av den information som anges i kontaktsektionen.

Lagringstid

Personuppgifter ska behandlas och lagras så länge som krävs för det ändamål för vilket de har samlats in.

Därför:

 • ska personuppgifter som har samlats in för syften i samband med fullgörandet av ett avtal mellan ägaren och användaren lagras till dess att avtalet har fullgjorts i sin helhet.
 • ska personuppgifter som har samlats in för ägarens berättigade intressen lagras så länge detta behövs för att uppfylla detta syfte. Användare kan få detaljerad information om ägarens berättigade intressen i de relevanta avsnitten i detta dokument eller genom att kontakta ägaren.

Ägaren kan få tillstånd att lagra personuppgifter under en längre tid om användaren har gett sitt samtycke till denna behandling och detta samtycke inte har återtagits. Ägaren kan även vara skyldig att lagra personuppgifter under en längre tid om det behövs för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller på order av en myndighet.

När lagringsperioden löper ut ska personuppgifterna raderas. Därför kan rätten till tillgång, rätten till radering, rätten till rättelse och rätten till dataportabilitet inte göras gällande efter det att lagringsperioden har löpt ut.

Syfte med behandlingen

Uppgifterna om användaren samlas in för att göra det möjligt för ägaren att tillhandahålla sina tjänster, uppfylla sina rättsliga skyldigheter, skydda sina rättigheter och intressen (eller användarnas eller tredje parters), upptäcka skadlig eller bedräglig verksamhet, samt följande: Kontakt med användaren, visning av innehåll från externa plattformar, interaktion med datainsamlingsplattformar och andra tredje parter, trafikoptimering och distribution, webbhotellfunktioner och backend-infrastruktur samt analys. För specifik information om de personuppgifter som används för varje syfte kan användaren se avsnittet "Detaljerad information om behandlingen av personuppgifter".

Detaljerad information om behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter samlas in för följande ändamål och med hjälp av följande tjänster:

 • Analys
 • Kontakt med användaren
 • Visning av innehåll från externa plattformar
 • Webbhotellfunktioner och backend-infrastruktur
 • Interaktion med datainsamlingsplattformar och andra tredje parter
 • Trafikoptimering och distribution

Användarnas rättigheter

Användare har vissa rättigheter till de uppgifter som behandlas av ägaren. I synnerhet har användarna rätten att göra följande:

 • Återkalla sitt samtycke när som helst. Användarna har rätt att återkalla det samtycke som de tidigare har gett till behandlingen av sina personuppgifter.
 • Motsätta sig behandlingen av deras uppgifter. Användarna har rätt att invända mot behandlingen av deras uppgifter om behandlingen sker på en annan rättslig grund än samtycke. Ytterligare information finns i det särskilda avsnittet nedan.
 • Få tillgång till sina uppgifter. Användare har rätt att få veta om uppgifter behandlas av ägaren, få information om vissa aspekter av behandlingen och få en kopia av de uppgifter som behandlas.
 • Verifiera och begära rättelse. Användarna har rätt att kontrollera att deras uppgifter är korrekta och begära att de uppdateras eller rättas.
 • Begränsa behandlingen av deras uppgifter. Användarna har rätt att under vissa omständigheter begränsa behandlingen av sina uppgifter. I detta fall kommer ägaren inte att behandla deras uppgifter i något annat syfte än att lagra dem.
 • Få sina personuppgifter raderade eller på annat sätt borttagna. Användare har rätt att under vissa omständigheter få sina uppgifter raderade av ägaren.
 • Ta emot sina uppgifter och få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Användarna har rätt att få sina uppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och, om det är tekniskt möjligt, att få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder. Denna bestämmelse är tillämplig under förutsättning att uppgifterna behandlas med automatiserade medel och att behandlingen grundar sig på användarens samtycke, på ett avtal som användaren ingår i eller på förpliktelser som föregår ett sådant avtal.
 • Lämna in ett klagomål. Användare har rätt att lämna in ett klagomål till sin behöriga dataskyddsmyndighet.

Information om rätten att invända mot behandling

Om personuppgifter behandlas för ett allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning som utförs av ägaren eller i ägarens berättigade intresse kan användarna invända mot sådan behandling genom att ange en grund som är relaterad till deras särskilda situation för att motivera invändningen. Om användarnas personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring kan de dock när som helst invända mot denna behandling utan att ange någon motivering. För att få reda på om ägaren behandlar personuppgifter för direktmarknadsföring kan användarna se de relevanta avsnitten i detta dokument.

Hur man utövar dessa rättigheter

Alla förfrågningar om att utöva användarens rättigheter kan riktas till ägaren genom de kontaktuppgifter som anges i detta dokument. Det är kostnadsfritt och kommer att behandlas av ägaren så snart som möjligt, dock senast inom en månad.

Cookieinformation

Den här applikationen använder spårare. För att få veta mer kan användaren ta del av informationen om cookies.

Ytterligare information om insamling och behandling av uppgifter

Rättsliga åtgärder

Användarens personuppgifter får användas av ägaren för att vidta rättsliga åtgärder i domstol eller under förberedelser av eventuella rättsliga åtgärder med anledning av olämplig användning av denna applikation eller näraliggande tjänster.

Användaren bekräftar att han/hon är medveten om att ägaren på begäran av en myndighet kan tvingas avslöja personuppgifter.

Ytterligare information om användarens personuppgifter

Utöver den information som finns i denna integritetspolicy kan denna applikation på begäran förse användaren med ytterligare information om särskilda tjänster eller insamling och behandling av personuppgifter.

Systemloggar och underhåll

För drift- och underhållsändamål kan den här applikationen och eventuella tjänster från tredje part samla in filer som registrerar interaktion med den här applikationen (systemloggar) och då använda andra personuppgifter (t.ex. IP-adress) för detta ändamål.

Information som inte ingår i denna policy

Mer information om insamling eller behandling av personuppgifter kan när som helst begäras från ägaren. Se kontaktinformationen i början av detta dokument.

Hur önskemål om ”Spåra inte” hanteras

Den här applikationen stödjer inte ”Spåra inte”-förfrågningar. För att få information om ifall de tredjepartstjänster som används tillåter ”spåra inte”-önskemål, vänligen läs deras integritetspolicy.

 

Information om cookies

Detta dokument informerar användarna om den teknik som hjälper denna applikation att uppnå de syften som beskrivs nedan. Sådan teknik gör det möjligt för ägaren att få tillgång till och lagra information (t.ex. genom att använda en cookie) eller använda resurser (t.ex. genom att köra ett skript) på en användares enhet när de interagerar med denna applikation.

För enkelhetens skull definieras all sådan teknik som ”spårare” i det här dokumentet – om det inte finns anledning att separat definiera en teknisk lösning. Till exempel, även om cookies kan användas i både webb- och mobilwebbläsare, skulle det vara felaktigt att tala om cookies i samband med mobilappar, eftersom de är en webbläsarbaserad spårare. I detta dokument används därför begreppet cookies endast när det är specifikt avsett att ange en viss typ av spårare.

För vissa av de syften för vilka spårare används kan det också krävas användarens samtycke. När samtycke ges kan det återkallas fritt när som helst enligt instruktionerna i detta dokument.

Denna applikation använder spårare som hanteras direkt av ägaren (så kallade förstaparts-spårare) och spårare som möjliggör tjänster som tillhandahålls av en tredje part (så kallade tredjeparts-spårare). Om inget annat anges i detta dokument kan tredjepartsleverantörer få tillgång till de spårare som hanteras av dem.

Giltighets- och utgångstiden för Cookies och andra liknande spårare kan variera beroende på den livslängd som fastställts av ägaren eller den relevanta leverantören. Vissa av dem upphör att gälla när användarens webbläsarsession avslutas.

Förutom vad som anges i beskrivningarna inom varje kategori nedan kan användaren hitta mer exakt och uppdaterad information om specifikation av livslängd samt annan relevant information - till exempel förekomsten av andra spårare i integritetspolicyn för respektive tredjepartsleverantörer eller genom att kontakta ägaren.

Aktiviteter som är strikt nödvändiga för att driva denna applikation och leverera tjänsten

Denna applikation använder så kallade ”tekniska” cookies och andra liknande spårare för att utföra aktiviteter som är strikt nödvändiga för driften eller leveransen av tjänsten.

Tredjeparts-spårare

 • Trafikoptimering och distribution
 • Webbhotelfunktioner och backend-infrastruktur

Andra aktiviteter som involverar användning av spårare

Förbättring av upplevelsen

Denna applikation använder spårare för att ge en personlig användarupplevelse genom att förbättra kvaliteten på alternativen för hantering av preferenser och genom att möjliggöra interaktion med externa nätverk och plattformar.

 • Visning av innehåll från externa plattformar
 • Interaktion med plattformar för datainsamling och andra tredje parter

Mätning

Denna applikation använder spårare för att mäta trafik och analysera användarens beteende i syfte att förbättra tjänsten.

 • Analys

Målstyrt innehåll och reklam

Denna applikation använder spårare för att leverera personligt marknadsföringsinnehåll baserat på användarens beteende och för att driva, visa och spåra annonser. Vissa av de reklamtjänster som ägaren använder följer IAB:s ramverk för transparens och samtycke, ett initiativ som underlättar ansvarsfulla sekretessrutiner i hela den digitala reklambranschen – vilket ger användarna ökad transparens och kontroll över hur deras data används för reklamspårning. Användarna kan när som helst anpassa sina reklampreferenser genom att få tillgång till panelen för reklampreferenser från cookie-anmälan eller via den relevanta länken i denna applikation. Den här applikationen deltar i IAB Europe Transparency & Consent Framework och följer dess specifikationer och policyer. Den här applikationen använder iubenda (identifikationsnummer 123) som en plattform för hantering av samtycke.

Hur du hanterar preferenser och ger eller återkallar samtycke

Det finns olika sätt att hantera inställningar för spårnings-relaterade tjänster och att ge eller återkalla samtycke, där det är relevant:

Användare kan hantera preferenser relaterade till spårare direkt i sina egna enhetsinställningar, till exempel genom att förhindra användning eller lagring av spårare.

Om användningen av spårare baseras på samtycke kan användarna dessutom ge eller återkalla ett sådant samtycke genom att ställa in sina preferenser i meddelandet om cookies eller genom att uppdatera preferenserna i enlighet med detta via den relevanta widgeten för samtycke-preferenser, om den finns tillgänglig.

Det är också möjligt att via relevanta webbläsar- eller enhetsfunktioner radera tidigare lagrade spårare, inklusive de som används för att komma ihåg användarens ursprungliga samtycke.

Ovriga spårare i webbläsarens lokala minne kan rensas genom att radera webbläsarhistoriken.

Med avseende på spårare från tredje part kan användaren hantera sina preferenser och återkalla sitt samtycke via den relaterade opt-out-länken (om sådan finns), genom att använda de medel som anges i tredje partens integritetspolicy eller genom att kontakta tredje parten.

Lokalisering av spårningsinställningar

Användare kan till exempel hitta information om hur man hanterar cookies i de vanligaste webbläsarna på följande adresser:

Användarna kan också hantera vissa kategorier av spårare som används i mobilappar genom att välja bort dem via relevanta enhetsinställningar, t.ex. inställningar för annonsering på enheten för mobila enheter eller spårningsinställningar i allmänhet (användarna kan öppna enhetsinställningarna och leta efter den relevanta inställningen).

.

Hur du väljer bort intressebaserad reklam

Oavsett ovanstående kan användarna följa instruktionerna från YourOnlineChoices (EU), Network Advertising Initiative (US) och Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Kanada), DDAI (Japan) eller andra liknande tjänster. Sådana initiativ gör det möjligt för användarna att välja sina spårningspreferenser för de flesta av reklamverktygen. Ägaren rekommenderar därför att användarna använder sig av dessa resurser utöver den information som ges i detta dokument.

The Digital Advertising Alliance erbjuder en applikation som heter AppChoices som hjälper Användarna att kontrollera intressebaserad reklam i mobilappar.

 

 

Ändringar av denna integritetspolicy

Ägaren förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna integritetspolicy genom att meddela sina användare på denna sida och eventuellt i denna applikation och/eller – i den mån det är tekniskt och juridiskt möjligt – genom att skicka ett meddelande till användarna via de kontaktuppgifter som ägaren har tillgång till. Det rekommenderas starkt att kontrollera denna sida ofta, med hänvisning till datumet för den senaste ändringen som anges längst ner.

Om ändringarna påverkar behandlingsaktiviteter som utförs på grundval av användarens samtycke, ska ägaren om nödvändigt inhämta nytt samtycke från användaren.

Definitioner och lagrumshänvisning

Senaste uppdatering: 26 april 2022

Iubenda äger detta innehåll och samlar endast in de personuppgifter som är strikt nödvändiga för att det ska kunna tillhandahållas.

Stäng