EETTINEN KOODI

Kuva FAAC:n pääkonttorista Italiassa.

Inledning

1. Missio

FAAC S.p.A (jäljempänä ”FAAC” tai ”Yhtiö”) ja sen tytäryhtiöt (jäljempänä yhdessä ”FAAC Group”) ovat yrityksiä, jotka toimivat ajoneuvojen ja jalankulkijoiden kulunvalvonta- ja tiemaksujen keräämisessä asuin- ja liiketilojen automaatiojärjestelmien alalla ja teolliset sovellukset. Yritys on syvästi juurtunut paikallisten markkinoidensa tarpeisiin ja huomioi ne, ja samalla yli 50 vuoden aikana jatkuneen kehityksensä ansiosta sillä on nykyään laaja kansainvälinen läsnäolo, joka pystyy täyttämään kaikenlaiset suunnittelu- ja kaupalliset vaatimukset erinomaisella tavalla. läpimenoajat ja menetelmät. FAAC Groupin tuotteet on sertifioitu korkealaatuisiksi ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisiksi tuotteiksi valmistuksen huolellisuuden ja käytettyjen raaka-aineiden laadun ansiosta. Uusimpien ja edistyneimpien tuotantoprosessien soveltaminen takaa korkean laatutason valmistusprosessin kaikissa vaiheissa. FAAC Groupin missio on tarjota korkealaatuista ajoneuvojen ja jalankulkijoiden kulunvalvontaa ja tietullien keräämistä ajoneuvojen ja jalankulkijoiden automaatiojärjestelmiin. pyrkii maksimaaliseen asiakastyytyväisyyteen varmistamalla tuotteidensa ja palveluidensa pitkän aikavälin luotettavuuden ja noudattamalla tarkasti turvallisuusstandardeja. Tavoitteena on lisätä kaikkien niiden ammattimaisuutta ja intohimoa, joiden päivittäinen panos tekee FAAC Groupista ainutlaatuisen alallaan: osakkeenomistajat, työntekijät, yhteistyökumppanit, tavarantoimittajat ja asiakkaat.

2. Eettinen lähestymistapa

FAAC Group toimii automaatiojärjestelmämarkkinoilla ja ymmärtää, että sen on oltava vuorovaikutuksessa sen kanssa. Yhtiö uskoo vakaasti markkinamekanismien kykyyn tuottaa tehokkuutta, talouskasvua ja vaurautta. Markkinoiden sääntöjen ja haasteiden hyväksyminen ei kuitenkaan tarkoita keskittymistä vain siihen. Markkinat ovat todellakin tärkeä tekijä, mutta ei ainoa, jonka kanssa yrityksen on kohdattava tänään.

Kaikkien suoraan tai välillisesti yritykseen liittyvien odotusten arvon tunnustaminen liittyy läheisesti etiikkaan, arvo, jolla sen varsinaisessa merkityksessä on merkitystä vain suhteessa muihin, joissa heidän oikeutensa ja ihmisarvonsa ovat ja kontekstissa, jossa on selkeät viitearvot.

FAAC S.p.A.:n hallitus on virallisesti hyväksynyt nämä eettiset säännöt määritelläkseen selkeästi arvot, jotka FAAC Group tunnustaa, hyväksyy, jakaa ja pitää välttämättöminä konsernin sujuvan toiminnan, luotettavuuden ja maineen varmistamiseksi.

FAAC Group valvoo eettisten ohjeiden noudattamista käyttämällä asianmukaisia ​​tiedotus-, ennaltaehkäisy- ja valvontatyökaluja sekä varmistamalla, että toiminnan ja käyttäytymisen läpinäkyvyys toteutuu sekä ryhtymällä tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin. Eettiset säännöt ovat erottamaton osa organisaatio-, hallinto- ja valvontamallia, jonka yritys FAAC S.p.A. on hyväksynyt Italian lain 231/2001 mukaisesti. Koodi on julkaistu konserniin kuuluvien yhtiöiden verkkosivuilla.

3. Yksilöiden arvo

Yksilöiden arvo on perusperiaate, joka ohjaa tapaa, jolla FAAC Group harjoittaa toimintaansa. FAAC Group sitoutuu käyttämään kuuntelua ja dialogia jatkuvan parantamisen instrumentteina sekä asiakkaille tarjottaessa ratkaisuja että yhteistyökumppaneidensa ammattitaitoa ja osaamista.

4. Ihmisoikeudet

Liiketoimintaansa harjoittaessaan FAAC Group tukee ja kunnioittaa ihmisoikeuksia ja edistää niiden toteutumista vaikutuspiirissään. FAAC Group sitoutuu olemaan osallistumatta millään tavalla, edes välillisesti, ihmisoikeusloukkauksiin.

5. Laillisuus

FAAC Groupin perusperiaatteena on noudattaa lakeja ja määräyksiä, jotka ovat voimassa kaikissa maissa, joissa se toimii. Työntekijät, yhteistyökumppanit, toimittajat, asiakkaat ja kaikki FAAC Groupin kanssa tekemisissä olevat sitoutuvat noudattamaan tätä periaatetta. FAAC Group ei aloita tai jatka suhdetta kenenkään kanssa, joka ei aio noudattaa tätä periaatetta.

6. Oikeudenmukaisuus ja läpinäkyvyys

Jokainen toiminto ja tapahtuma on asianmukaisesti kirjattu, valtuutettu, todennettavissa, laillinen, johdonmukainen ja asianmukainen nykyisten säännösten ja sisäisten menettelytapojen mukaisesti. Korruptio ja yhteistoiminta on poikkeuksetta kiellettyä.

7. Oma pääoma

FAAC Group sitoutuu poistamaan toiminnastaan ​​kaikenlaisen sukupuoleen, ikään, rotuun, uskontoon, poliittiseen ja ammattiliittoon kuulumiseen, kieleen tai terveydentilaan perustuvan syrjinnän niiden ihmisten, joiden kanssa se on vuorovaikutuksessa.

8. Turvallisuuden ja terveyden turvaaminen

FAAC Group pitää yhteistyökumppaneidensa fyysistä koskemattomuutta ensisijaisena arvona ja takaa turvalliset ja terveelliset työympäristöt voimassa olevien määräysten mukaisesti.

9. Kestävä kehitys

FAAC Group laatii kasvustrategiansa kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti. FAAC Group suojelee ympäristöä ensisijaisena voimavarana ja määrittelee liikkeenjohdon politiikkansa varmistaakseen taloudellisten aloitteiden ja ympäristövaatimusten yhteensopivuuden kannustamalla ympäristöystävällisten teknologioiden kehitystä. FAAC Group ei suvaitse toimintaa, joka ei ole yllä kuvattujen yleisten eettisten periaatteiden mukaista.

Käyttäytymisperiaatteet

10. Suhteet instituutioihin, yhdistyksiin ja paikallisiin yhteisöihin.

FAAC Group kannustaa jatkuvaan vuoropuheluun instituutioiden ja kansalaisyhteiskunnan elinten kanssa kaikissa toimintamaissaan ja perustaa suhteet näihin tahoihin läpinäkyvyyden, oikeudenmukaisuuden ja lojaalin yhteistyön periaatteille.

11. Suhteet asiakkaisiin

Asiakassuhteita ohjaavat laillisuuden, oikeudenmukaisuuden, läpinäkyvyyden ja ammattimaisuuden periaatteet. FAAC Group pyrkii maksimaaliseen asiakastyytyväisyyteen toimittamalla korkealaatuisia tuotteita kilpailun sääntöjen mukaisesti. Vastuullisen toiminnan ja kuluttajien tiedonsaannin varmistamiseksi viestintä on kattavaa, täsmällistä, totuudenmukaista ja asianmukaista.

12. Suhteet tavarantoimittajiin ja ulkopuolisiin yhteistyökumppaniin

Suhteet tavarantoimittajien ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden (mukaan lukien konsultit ja edustajat) kanssa on asianmukaisesti virallistettu ja dokumentoitu. FAAC Group valitsee toimittajansa ja yhteistyökumppaninsa toimitettujen tavaroiden ja/tai palvelujen laadun, oikeudenmukaisuuden, objektiivisuuden ja kilpailuperiaatteen mukaisesti. Toimitettujen tavaroiden ja palvelujen hinta on kohtuullinen ja sopimuksessa mainittuun palveluun suhteutettu.

FAAC Group aloittaa ja jatkaa liikesuhteita vain toimittajien ja ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa, jotka sitoutuvat:

  • noudattaa eettisissä säännöissä ilmoitettuja periaatteita
  • noudattaa sopimuksen ehtoja
  • täyttää FAAC Groupin ja sen asiakkaiden vaatimukset laadun, kustannusten ja toimitusaikojen suhteen
  • suojelee ihmisoikeuksia

13. Henkilöstösuhteet

FAAC Groupin tärkein voimavara on henkilöstöresurssit, jonka osaamista, pyrkimyksiä ja ammattitaitoa yritys vahvistaa.

Pimeää työtä, pakkotyötä ja hyväksikäyttöä ei suvaita missään muodossa. Kaikenlainen syrjintä ja väärinkäyttö on kiellettyä: jokainen henkilöstöä koskeva päätös tehdään ansioiden ja pätevyyden kriteerien mukaan suosimatta muiden suosittelemia hakijoita.

FAAC Group takaa työntekijöille yhdistymisvapauden ja tunnustaa oikeuden työehtosopimusneuvotteluihin.

14. Työterveyden ja -turvallisuuden turvaaminen

FAAC Group sitoutuu levittämään ja vahvistamaan turvallisuuskulttuuria lisäämällä tietoisuutta riskeistä ja voimassa olevasta lainsäädännöstä sekä kannustamalla kaikkia yhteistyökumppaneitaan vastuulliseen toimintaan. FAAC Group varmistaa nykyisten työterveys- ja työturvallisuusstandardien täyden noudattamisen ja sitoutuu tarjoamaan tarvittavat organisaatiot ja keinot, mukaan lukien tiedot ja koulutus, työhön liittyvien riskien seuraamiseksi, hallitsemiseksi ja ehkäisemiseksi.

15. Yksityisyyden suoja

FAAC Group käsittelee kaikkia hallussaan olevia henkilö- ja arkaluonteisia tietoja laillisesti ja oikeudenmukaisesti takaaen rekisteröityjen oikeudet ja estämällä kolmansien osapuolten luvattoman pääsyn.

16. Suhteet julkiseen hallintoon

Suhteet julkiseen hallintoon, mukaan lukien julkiset valvontaviranomaiset, on varattu yksinomaan delegoiduille ja valtuutetuille yritysrooleille. Näille suhteille on ominaista mahdollisimman suuri läpinäkyvyys, oikeudenmukaisuus, täydellisyys ja jäljitettävyys.

FAAC Group sitoutuu:

  • olla hankkimatta julkishallinnon myöntämiä tai myöntämiä aiheettomia maksuja, avustuksia tai varoja käyttämällä tai toimittamalla vääriä tai totuudenvastaisia ​​asiakirjoja tai jättämällä pois vaaditut tiedot
  • olla käyttämättä julkisia avustuksia, avustuksia tai varoja muihin tarkoituksiin kuin mihin ne on myönnetty
  • olla ansaitsematta mitään muuta turhaa voittoa käyttämällä petoksia tai juonia julkishallinnon vahingoksi olla ylläpitämättä suhteita henkilöihin, jotka ovat velvollisia antamaan lausuntoja rikosoikeudellisissa menettelyissä, joissa on osallisena FAAC-ryhmä.

17. Lahjat ja muut edut tai palvelut

Lahjat ja muut edut, vaikka vain luvattuina, asiakkaille, johtajille, lakisääteisille tilintarkastajille, yhteistyökumppaneille, tavarantoimittajille, virkamiehille tai julkisen palvelun työntekijöille ovat sallittuja vain asianmukaisesti valtuutettuina ja dokumentoituina, arvoltaan vähäisiä ja sellaisia, ettei niitä voida luovuttaa. kolmannet osapuolet tulkitsevat sen tarkoituksena olevan epäoikeudenmukaisen edun saaminen. Joka tapauksessa niiden ei pitäisi olla millään tavalla tarkoitettu vaikuttamaan tai palkitsemaan pesänhoitajan toimiston toimintaan.

Jokainen konsernin johtaja, lakisääteinen tilintarkastaja, työntekijä tai yhteistyökumppani kieltäytyy kaikista lahjoista tai lahjoista, jotka ylittävät normaalin kohteliaisuuskäytännön, ja kieltäytyy myös hyväksymästä itselleen tai muille muita etuja tai etuja, joiden tarkoituksena on vaikuttaa häneen. arvioinnin riippumattomuus ja toiminnan oikeudenmukaisuus. Jokainen johtaja, lakisääteinen tilintarkastaja, työntekijä tai yhteistyökumppani, joka FAAC-ryhmän puolesta tekemänsä työn vuoksi voi saada lahjoja tai muita etuja jopa omassa kodissaan ja toisin kuin edellä, ottaa vastaan kaikki asianmukaiset aloitteet kyseisen lahjan tai edun kieltämiseksi ja ilmoittavat niistä välittömästi välittömälle esimiehelleen tai viitehenkilölleen asianmukaisen arvioinnin tekemiseksi.

Koodin soveltaminen

18. Soveltaminen ja jakaminen

FAAC S.p.A.:n hallitus on ainoa yrityselin, joka vastaa eettisten sääntöjen hyväksymisestä ja muuttamisesta. Koodi jaetaan kaikille työntekijöille ja tuodaan kaikkien sellaisten henkilöiden tietoon, joihin FAAC Groupilla on suhteita. Se julkaistaan ​​myös konserniin kuuluvien yhtiöiden verkkosivuilla.

19. Laajuus

Ohjeen periaatteet koskevat kaikkia FAAC Groupin kanssa työskenteleviä: johtajia, lakisääteisiä tilintarkastajia, johtajia, työntekijöitä, yhteistyökumppaneita, tavarantoimittajia ja asiakkaita

20. Hallintoneuvosto

FAAC S.p.A:n hallintoneuvosto, joka on perustettu Italian lain 231/01 nojalla, on vastuussa eettisten sääntöjen noudattamisen edistämisestä ja valvonnasta. Tarkemmin sanottuna hallintoneuvosto, mukaan lukien FAAC S.p.A.:n sisäisen tarkastuksen osaston suorittamat toimet:

  • edistää menettelytapoja säännöstön täytäntöönpanoa
  • ehdottaa koodiin tarvittaessa päivityksiä
  • varmistaa, että kaikki saamansa tiedot sääntöjen rikkomisesta ovat totta ja toimittaa näiden tarkistusten tuloksetasi anmukaisten yritysviranomaisten kanssa, jotta asianmukaiset toimenpiteet pannaan täytäntöön.

21. Rikkomukset

Eettisten ohjeiden noudattaminen on yksi sopimusvelvoitteista kaikille FAAC Groupin kanssa työskenteleville.

Jos todetaan, että sen työntekijät rikkovat eettisiä sääntöjä, FAAC Group ryhtyy sovellettavassa työehtosopimuksessa määrättyihin kurinpidollisiin toimenpiteisiin tai jos asianosaiset eivät ole työntekijöitä, se ryhtyy tarpeellisiksi ja/tai aiheellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin. estääkseen saman rikkomuksen toistumisen. Toimenpiteisiin voi sisältyä työntekijän irtisanominen tai kaupallisten suhteiden keskeyttäminen tavarantoimittajan/yhteistyökumppanin kanssa sekä vahingonkorvausvaatimus.

Epäillyistä eettisten sääntöjen rikkomuksista tulee ilmoittaa kirjallisesti hallintoneuvostolle alla olevaan osoitteeseen:

Organismo di Vigilanza D.Lgs. 231
FAAC S.p.A. Soc. Unipersonale
Via Calari, 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
or via email to: odv231@FAACgroup.com.

Stäng